Informatiounen


De Programm
NORDLIICHT TV ass e lëtzebuergesche Kabel- a Satellitefernsehsprogramm deen sech an der Haaptsaach ëm den Norde vu Lëtzebuerg këmmert. NORDLIICHT TV besteet aus aktuelle Reportagen iwwer Politik, Economie, Kultur a Sport. De Programm ass informativ an ënnerhalend mee virun allem no bei de Leit.

De But ass fir den ongeféier 70.000 Awunner aus dem Norde vu Lëtzebuerg en anständeche Mediendéngscht ze leeschten. Et ass eng Tatsaach, dass die meescht lëtzebuerger Presseorganer sech méi fir den Zentrum an de Süden intresséieren.

NORDLIICHT TV gouf 1996 gegrënd op Wonsch vun de Leit.
Di éischt Emissioun ass den 23. Abrëll 1997 iwwert d'Antenn gaang.

Am Ufank hat de Programm aus enger halwer Stonn d'Woch bestan.
Vum 20. September 2006 un gouf de Wocheprogramm op eng Stonn ausgebaut.


D'Equipe


irene    johny

   Irène Pissinger-Engelmann                           Johny Pissinger
   Journalist                                                       Journalist
   Chefredakter                                                  Direkter

mat zousätzlech enger Reih vu fräie Kameraleit a Mataarbechter.


D'Finanzen

NORDLIICHT TV gët iwwer Sponsoring a Publicitéit finanziert, awer och duerch d'Ënnerstëtzung vun dene meeschte Gemengen aus dem Norde vum Land. Privatpersounen kënnen als Éieremember hir Sympathie ausdrécken.

Bankverbindungen:
Banque Raiffeisen: BIC: CCRALULL / Konto: IBAN LU26 0090 0000 1800 0018
Post:                       BIC: CCPLLULL  / Konto: IBAN LU05 1111 1321 0083 0000

 

 

D'Sendezäiten

Am Kabel:
Mëttwoch um 19.00 Auer, Widderhuelungen um 20.00, 21.00, 22.00 Auer
Sonndeg Widderhuelungen um 13.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00 Auer

Satellit an DVB-T:
Sonndeg (Widderhuelung) um 13.00 Auer

Satellit Astra (3B) 23.5° Ost, Transponder 224, Frequenz 12.168.0 MHz, vertikal, Symbol rate: 27500, FEC 3/4

Digital Video Broadcasting Terrestrial (DVB-T): Kanal 27, 522 MHz

 

<Top>

 

Das Programm

NORDLIICHT TV
ist ein luxemburgisches Kabel- und Satellitenfernsehprogramm welches sich hauptsächlich dem Norden Luxemburgs widmet. Das Programm besteht aus aktuellen Berichten zu Politik, Wirtschaft, Kultur und Sport. Der Programminhalt ist generell informativ und unterhaltsam, und vor allem nah bei den Leuten. Ziel ist es den etwa 70.000 Einwohnern aus dem Norden Luxemburgs den Mediendienst zu erweisen den sie verdienen. Tatsache ist, dass die Mehrzahl der luxemburgischen Presseorgane sich auf Zentrum und Süden konzentrieren.
NORDLIICHT TV wurde 1996 gegründet auf Wunsch der Bevölkerung. Die erste Sendung war am 23. April 1997. Anfangs bestand das Programm aus einer wöchentlichen Sendung von einer halben Stunde. Ab dem 20. September 2006 wurde das Wochenprogramm auf eine Stunde ausgeweitet.

Das Team 


irene    johny

   Irène Pissinger-Engelmann                           Johny Pissinger
   Journalist                                                       Journalist
   Chef-Redakteur                                             Direktor

mit zusätzlich einer Reihe freier Kameraleuten und Mitarbeiter.


 

Die Finanzen

NORDLIICHT TV wird durch Sponsoring und Werbung finanziert, sowie durch die Unterstützung der grossen Mehrzahl der Gemeinden aus dem Norden Luxemburgs. Auch Privatpersonen können über eine Ehrenmitgliedschaft ihre Sympathie bekunden.

Bankverbindungen:
Banque Raiffeisen: BIC: CCRALULL / Konto: IBAN LU26 0090 0000 1800 0018
Post:                       BIC: CCPLLULL  / Konto: IBAN LU05 1111 1321 0083 0000

Die Sendezeiten

Kabelnetze:

Mittwoch um 19.00 Uhr, Wiederholungen um 20.00, 21.00, 22.00 Uhr
Sonntag Wiederholungen um 13.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00 Uhr

Satellit und DVB-T:

Sonntag (Wiederholung) um 13.00 Uhr

Satellit Astra 1H (19.2° Ost) bis zum 31. Dezember 2009.
Satellit Astra (3B) 23.5° Ost, Transponder 224, Frequenz 12.168.0 MHz,vertikal, Symbol rate: 27500, FEC 3/4

Digital Video Broadcasting Terrestrial (DVB-T): Kanal 27, 522 MHz

 

<Top>

 

Les origines

NORDLIICHT TV est un programme de télévision luxembourgeois diffusé par câble et par satellite, qui se voue essentiellement au Nord du Grand-Duché de Luxembourg et qui est constitué de reportages sur l'actualité politique, économique, culturelle et sportive de cette région. Le contenu du programme se veut à la fois informatif et divertissant, mais surtout près des gens.
NORDLIICHT TV a comme but d'animer la région Nord du pays avec ses quelque 70.000 habitants car cette région est souvent négligée par les médias. En effet, la majorité des organes de presse se concentrent sur le Centre et le Sud.

NORDLIICHT TV s'est créé en 1996 sur demande des habitants.La première émission fut diffusée le 23 avril 1997.Au début, le programme consistait en une émission hebdomadaire d'une durée d'une demi-heure.

A partir du 20 septembre 2006, le programme fut étendu à une heure par semaine.

 


L'équipe 


irene    johny

   Irène Pissinger-Engelmann                           Johny Pissinger
   Journaliste                                                     Journaliste
   Rédactrice en chef                                         Directeur

avec une équipe de caméramen et de collaborateurs free-lance.


 

Les finances

NORDLIICHT TV est financé principalement par le parrainage, par la publicité et par le soutien de la majorité des communes du Nord du Grand-Duché de Luxembourg. Les personnes privées ont la possibilité d'exprimer leur sympathie en tant que membre d'honneur.

Relations bancaires:
Banque Raiffeisen: BIC: CCRALULL / Compte: IBAN LU26 0090 0000 1800 0018
Chèques Postaux:  BIC: CCPLLULL  / Compte: IBAN LU05 1111 1321 0083 0000

 

Les horaires

Réseaux câblés:

Mercredi à 19.00 heures rediffusions 20.00, 21.00, 22.00 heures
Dimanche rediffusions à 13.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00 heures

Satellite et TNT:

Dimanche (rediffusion) à 13.00 heures

Satellite Astra (3B) position 23.5° Est, répéteur 224, fréquence 12.168.0 MHz, vertical, symbol rate: 27500, FEC 3/4

Télévision numérique terrestre (TNT): canal 27, 522 MHz

NORDLIICHT TV

22, route de Diekirch
L-9381 MOESTROFF

Tel & Fax: (+352) 80 38 66

info@nordliicht.lu