Digital Schoulfoire vun den Nordstad-Lycéeën de 27.02.21

03.02.2021

Di 5 Nordstad-Lycéeën (LCD, NOSL, LTEtt, LTA, Ste-Anne) invitéieren op hier digital Schoulfoire de
27. Februar 2021 tëscht 9.00 an 12.30 Auer.
Weider Informatiounen op www.schoulfoire-nordstad.lu.

Digital Schoulfoire vun den Nordstad-Lycéeën de 27.02.21