Produktionen

Veiner Traditiunnen

Veiner Traditiunnen

De Jaudes – Usterscharpen – Rutt, wéiss a blo Är – Mäkranz – Bildchesprozessiunn – Grënzbegehung – Dréimeener-Wéin – Nëssmoort – Miertchen - Fuasicht

(1993 – DVD PAL 44 Minutten)