Héige Besuch an der 700 Joer aler Stad Veinen


Héige Besuch an der 700 Joer aler Stad Veinen

Héige Besuch an der 700 Joer aler Stad Veinen

De Besuch vum Grand-Duc an der Grande-Duchesse zu Veinen um Virowend vun Nationalfeierdag 2008.

NORDLIICHT TV

22, route de Diekirch
L-9381 MOESTROFF

Tel & Fax: (+352) 80 38 66

info@nordliicht.lu