Veiner Traditiunnen


Veiner Traditiunnen

Veiner Traditiunnen

De Jaudes – Usterscharpen – Rutt, wéiss a blo Är – Mäkranz – Bildchesprozessiunn – Grënzbegehung – Dréimeener-Wéin – Nëssmoort – Miertchen - Fuasicht

(1993 – DVD PAL 44 Minutten)

NORDLIICHT TV

22, route de Diekirch
L-9381 MOESTROFF

Tel & Fax: (+352) 80 38 66

info@nordliicht.lu